Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.11.2007 07:00 - За ужасяващата патентна неграмотност в българското общество.
Автор: zaw12929 Категория: Политика   
Прочетен: 805 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 19.11.2007 07:39


ужасяващата неграмотност в българското общество. 
ПРОЧЕТЕТЕ, ЗА ДА ДОБИЕТЕ ПРЕДСТАВА,КАК СВЕТЪТ ОЦЕНЯВА ПАТЕНТА И ДА НЕ СИ МИСЛИТЕ ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА  "ПАТЕНТЕН ДАНЪК" ( БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ КАЗВА ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН ДАНЪК,НО АКО ЦЕЛТА Е ДА СЕ ОБЪРКВАТ ХОРАТА,ДА ПОЛУЧАВА СЕ ДВОЙНО ОБЪРКВАНЕ ЗА ПО СИГУРНО. ДЪРЖАВАТА НИ ПРОДЪЛЖАВА ДА ОБРЪЩА ГРЪБ НА ПАТЕНТА.  ИМАМЕ ПАТЕНТЕН ЗАКОН,НО КАТО НЯМАМЕ СПЕЦИАЛИСТИ ДА ГО ПРИЛАГАТ. ЕТО КАКВО МОГАТ ДА СИ ФИНАНСИРАТ ФИРМИТЕ ПАТЕНТЕН  СПЕЦИАЛИСТ ,КОЙТО ИЗУЧАВА ПАТЕНТНИТЕ ЗАКОНИ НА СВЕТА И СВЕТОВНАТА ПАТЕНТНА СИСТЕМА, ЗА ДА СИ ПАЗИ ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО БОГАТСТВО ВСЯКА ДЪРЖАВА.  ДРУГА ДЪРЖАВА НЯМА ДА ГО ПАЗИ. НЯМА КАК.   ТО СЕ АТАКУВА ОТ ОТДЕЛНИ ХОРА И ФИРМИ.   РАЗКРИТИКУВАХА НИ ОТ ЕВРОПА.  ОПИСАХ ГО В ПРЕДИШНИТЕ ДВА ПОСТИНГА
  ТУК ПРОДЪЛЖАВАМ ОБЯСНЕНИЯТА  ЗАЩО  СОЦИАЛИЗМА НЕ МОЖА ДА ПОБЕДИ  ПАТЕНТА С
КЬПАВВОТО СИ АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО.  ДОПЪЛНЕТЕ СИ ЗНАНИЯТА . ЗАЩОТО С ТОВА НАШЕ
НЕВЕЖЕСТВО СМЕ ГОДНИ САМО ЗА СЕДЕНКИ,СТАЧКИ И... МИНИСТЪРЪТ МАЙ ОЩЕ НЕ СИ Е ПЛУЧИЛ ТИКВАТА.  СКОРО НЯМ ДА НИ УЗРЕЯТ ТИКВИТЕ.  КОЛКО ХУБАВО БИ БИЛИ ВМЕСТО ТИКВИ,ДА МУ ЗАНЕСЕТЕ ПРОГРАМИ,КАК ЩЕ ПРЕОДОЛЕЕТЕ  ТОЗИ ФРАПИРАЩ НЕДОСТАТЪК НА ОБРАЗВАНИЕТО. ТОЙ ЗАТОВА Е МИНИСТЪР ДА ОДОБРЯВА ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ, ДА ДАВА РАМО ЗА ФИНАНСИРАНЕТО ИМ С ЕВРОПАРИ, КОЕТО ЩЕ ВИ ПОВИШИ ЗАПЛАТИТЕ А НЕ С ИНАТ
   ЗАЩО ВИ ИНФОРМИРАМ. МОЙ ДЪЛГ КАТО ГРАЖДАНИН Е ДА СИГНАЛИЗИРАМ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ГИ ВИЖДАМ,ЗАЩОТО СЪМ ИЗМЕЖДУ СТОТИНАТА ОБУЧЕНИ ПАТЕНТНИ ИНЖЕНЕРИ. КАЗАХ- КРИТИКУВАЙТЕ С КОНКРЕТНИ ДАННИ, А НЕ С ЛОЗУНГИ. ТЕ НЕ ПРИКРИВАТ ВАШИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ.КОЕТО РЕФЛЕКТИРА ВЪРХУ НАШАТА ИЗОСТАНАЛОСТ.СТОИ СИ КАТО СОФИИСКИЯ БОКЛУК.. ТО И РАБОТАТА НА КМЕТА Е ДА ПРЕГЛЕЖДА ПРОГРАМИ.  НО КЪДЕ СА МУ
СПЕЦИАЛИСТИТЕ. . НО ТОВА Е ДРУГА ТЕМА  И ПО ЛОШО СТАВА...И ТАКА   ЕТО ЗА ОТЗВУКА 
И какво се промени в учебни програми фирми или медии .Нищо.А искаме да стигнем Европа?
Как да го направим без интелект.Без защита И това не е случайно.Това беше нещото което
уищожи социализма.който направи интелектуалната собственост държавна и не обучава
български патентни специалисти.Сега положението е още по лошо.И по лошо ще става
Защото,светът разбра,българският управник НЕ! че:
Патентът преобърна света
Всеки човек стига толкова далеч,колкото далеч са стигали мечтите му а човечест
вото-според мечти на изобретателите му. Класирайки постижения на човечество
то по важност поставим на първо място в правото,създаващо държавата зако
нът,направил буржоазната държава е патентния -най голямо постижение на човеч
еството-неподозиран тласък на икономика,основана на интелектуалния продукт,
съзидание на мисълта,едиствена правеща човека равен богу!Патентът преобърна света,направи стока продукта на ума- техническото творчество.На пазара излиза нова,коренно различна собственост-интелектуалната
Възможността за творчество не се дава от превилегии,а от свободата на мисълта
На новатора се дават не пари от държаавата за изобретеното,а срещу такса пра
во-патент,само той да ползува определен срок техническото решение,като моноп
олист,по определена от него цена,за да печели.Така и днес всеки има право да по
лучи патент за изобретението си ,да го продава без конкуренция!Това е единстве
ния случай на позволен монопол при пазарната икономика.Точно това даде неве
роятен тласък на прогреса.От тази дата насам се изобрети най голямата част oт днешната цивилизация.Успоредно с това се променя и управлението,базира
но на принцип на демокрация-осигуряващ равнопоставеност пред закона на всич
ки.в държавата.
.Грешките,допуснати при социализма ОТ ТОГАВЪШНИТЕ УПРАВНИЦИ, "СЛАГАЩИ НОВ РЕД В СВЕТА" РЕШИ ДА ОТМЕНИ ПАТЕНТА ,ДА НЕ ГО ПРИЕМА КАТО ЗАКРИЛА,А ТЯ Е СВЕТОВНА И ТОВА Е
причина за немалко беди.За какво става дума?Още при фо
рмирането на съветската държава Ленин с декрет отменя пат
ента и го заменя с авторско свидетелство.Целта е да се вземе монопола от ръцете на изобретатела и се превърне постижен
ието му в общодържавно,при което всеки да го ползува,за да
произвежда.Няма лицензии,няма нужда другото предприятие да влага средства за иновациинито е подложена на принудата да заобиколи постижение- то със свое на по високо ниво.Пре
става да бъде стока на пазара най мошно средство-научно тех
ническото постижение,двиател на прореса,продукта на ума!
Творчеството е способност на субектите по точно на Чове
шката мисъл-най мошната сила за преобразяване единствен
перпетумобил превозващ без да спре напредъка.Тоталитариз
ма слезе от този влак.Отрече патента,обезличи творчеството и от човешка инициатива го превръща в държавна директива
Ленин разбира грешка и при НЕПа отново връща патентите.
По късно Сталин възстановява авторското свидетелство.Сис
темата се налага у нас в Чехия,Монголия,Виетнам,Алжир и Китай,сочено,за постижение на гения на Ленин,а в съшност е
късогледо пренебреване предимствата на патента.
Затова в по голямата си част служебно създаваните техничес
ки решения за периода 1948-1993 г остават остават обект на присвояване и източник на облаги за лица не за творчество,а поради заемания пост.Защото са началници на твореца.В мно
го случаи,той е написан на последния ред на свидетелството
или изобщо не е включен.Поражда псаевдоавторство,еднокра
тно възнаграждение и много още уродливи явления,пречка за
работа на творците,бариера за развитие,ставащо само с нови технически решения
Така в страни,членки тогава на СИВ.включая и Бъгария авто
рското свидетелство сложи своя отпечачък и ги изолира изця
ло или в по-голяма степен от възможностите да се сравняват
и ползуват от постиженията на цялото човечество.Твърди се
пак тогава,за върхови постижения.Но има върхове и върхове

Едни едва се издигат над пеисажа,с десетки метра,други се губят загадъчно,гонейки хилядите на Еверест.Докъто ние се изкачваме на махленския баир,света покорява първенеца,ме
рейки височините с единствената мярка на прогреса патента
Предсказанията на тогавашни управляващи,че капитализма е
Изпял песента си”,”агонизира”не се сбъднаха.Подцени се ум
ението му,да ползува науката и техниката чрез световна пате
нтна система за обновяване производството,осигурявайки мо
нопол на авангардните технологии,печалби ,покриващи разх
одите за иновации,преобръщане,увеличаване на капитала.От друга страна се оформя обща световна информационна систе
ма,наричана днес МПК(Международна патентна класификац
ия,включваща всички регистрирани патенти в света с цел уст
ановяване абсолютна световна новост)
В световната патентна система е заложено,че монополното право на първооткривателя има определен срок (например 20 години) и след този срок техническото постижение принадле
жи на всички.Ако притежателят на патент,до 3-4години не за
почне производство,използване на изобретението(чрез прод
ажба или лицензи!)то страната,издала патента налага
принудителна (но, платена лицензи)на други да го ползуват Така е
и ако произведеното количество не задоволява пазара.
4.Няма световен патент
Вече споменах-издаването на патента се съпровожда от меж
дународна процедура.Няма световен патент,но всеки издаден
от която и да е страна патент има абсолютна световна новост
Описанието му се изпраща до всички страни членки наСОИС и може да бъде оспорен с вече издаден от всяка страна в едно
годишен срок! Това не е последната гарантираща процедура От своя страна,постъпващото описание служи на експертите от всяка страна,за да не се издава патент за същото на друг ав

тор.Патентните ведомства разполагат с описанията на изобретения от над 150 години и това е един масив,който се ползува от изобретателите на света, за нови идеи.
Патентът,като правило,важи само на територията,за която е издаден,а съществува във всички патентни ведомства,във вси
чки фази на оформяването:заявка,патентоване,поддържане(с патентни такси)
Интелектуалната собственост на човечеството-има ли такова
животно?!Най късо казано,това е цивилизациата,която ни зао
бикаля,което включва всичко направено от хората,от минали
до наши дни.Това е всичко,плод на човешкото дарование.За един художник,това са картините ,за писател-книгите,за архи
тект,инженер,технолог-проектите.Собствеността бива матери
ална(нива,къща,кола,ябълка,круша,) и интелектуална (оперна
композиция,книга,картина,проект за каквото и да било).Инте
лектуалната собственост притежава качества,които я правят несравнима с тези на материалната собственост.Ако имате ед
на ябълка една къща или кола,какво може да се направи с тях
Да се консумира ябълката,да се живее в къщата и да се вози в
колата,което ще ползва един човек или малък кръг хора мате
риалната собственост се изхабява и накрая става негодна за употреба.Ако писател има книга,инженер-проект,те се отпеч
атват в неограничено количество и се ползват от неограничен брой хора.От един проект,може да се правят едновременно в много фабрики по света едни и същи предмети самолети,обу
вки,перални.Интелектуалната собственост не се изхабява,а се мултиплицира,толкова и така,че служи на хората и след смър
тта на автора и.Ползува се от друг човек,за да бъде доразвита и бъде дарено човечеството с нова идея,повишаваща нивото на цивилизацията и напредъка.
.Грешките,допуснати при социализма
са причина за немалко беди.За какво става дума?Още при фо
рмирането на съветската държава Ленин с декрет отменя пат
ента и го заменя с авторско свидетелство.Целта е да се вземе монопола от ръцете на изобретатела и се превърне постижен
ието му в общодържавно,при което всеки да го ползува,за да
произвежда.Няма лицензии,няма нужда другото предприятие да влага средства за иновациинито е подложена на принудата да заобиколи постижение- то със свое на по високо ниво.Пре
става да бъде стока на пазара най мошно средство-научно тех
ническото постижение,двиател на прореса,продукта на ума!
Творчеството е способност на субектите по точно на Чове
шката мисъл-най мошната сила за преобразяване единствен
перпетумобил превозващ без да спре напредъка.Тоталитариз
ма слезе от този влак.Отрече патента,обезличи творчеството и от човешка инициатива го превръща в държавна директива
Ленин разбира грешка и при НЕПа отново връща патентите.
По късно Сталин възстановява авторското свидетелство.Сис
темата се налага у нас в Чехия,Монголия,Виетнам,Алжир и Китай,сочено,за постижение на гения на Ленин,а в съшност е
късогледо пренебреване предимствата на патента.
Затова в по голямата си част служебно създаваните техничес
ки решения за периода 1948-1993 г остават остават обект на присвояване и източник на облаги за лица не за творчество,а поради заемания пост.Защото са началници на твореца.В мно
го случаи,той е написан на последния ред на свидетелството
или изобщо не е включен.Поражда псаевдоавторство,еднокра
тно възнаграждение и много още уродливи явления,пречка за
работа на творците,бариера за развитие,ставащо само с нови технически решения
Така в страни,членки тогава на СИВ.включая и Бъгария авто
рското свидетелство сложи своя отпечачък и ги изолира изця
ло или в по-голяма степен от възможностите да се сравняват
и ползуват от постиженията на цялото човечество.Твърди се
пак тогава,за върхови постижения.Но има върхове и върхове

Едни едва се издигат над пеисажа,с десетки метра,други се губят загадъчно,гонейки хилядите на Еверест.Докъто ние се изкачваме на махленския баир,света покорява първенеца,ме
рейки височините с единствената мярка на прогреса патента
Предсказанията на тогавашни управляващи,че капитализма е
Изпял песента си”,”агонизира”не се сбъднаха.Подцени се ум
ението му,да ползува науката и техниката чрез световна пате
нтна система за обновяване производството,осигурявайки мо
нопол на авангардните технологии,печалби ,покриващи разх
одите за иновации,преобръщане,увеличаване на капитала.От друга страна се оформя обща световна информационна систе
ма,наричана днес МПК(Международна патентна класификац
ия,включваща всички регистрирани патенти в света с цел уст
ановяване абсолютна световна новост)
В световната патентна система е заложено,че монополното право на първооткривателя има определен срок (например 20 години) и след този срок техническото постижение принадле
жи на всички.Ако притежателят на патент,до 3-4години не за
почне производство,използване на изобретението(чрез прод
ажба или лицензи!)то страната,издала патента налага
принудителна (но, платена лицензи)на други да го ползуват Така е
и ако произведеното количество не задоволява пазара.
4.Няма световен патент
Вече споменах-издаването на патента се съпровожда от меж
дународна процедура.Няма световен патент,но всеки издаден
от която и да е страна патент има абсолютна световна новост
Описанието му се изпраща до всички страни членки наСОИС и може да бъде оспорен с вече издаден от всяка страна в едно
годишен срок! Това не е последната гарантираща процедура От своя страна,постъпващото описание служи на експертите от всяка страна,за да не се издава патент за същото на друг ав

тор.Патентните ведомства разполагат с описанията на изобретения от над 150 години и това е един масив,който се ползува от изобретателите на света, за нови идеи.
Патентът,като правило,важи само на територията,за която е издаден,а съществува във всички патентни ведомства,във вси
чки фази на оформяването:заявка,патентоване,поддържане(с патентни такси)
Интелектуалната собственост на човечеството-има ли такова
животно?!Най късо казано,това е цивилизациата,която ни зао
бикаля,което включва всичко направено от хората,от минали
до наши дни.Това е всичко,плод на човешкото дарование.За един художник,това са картините ,за писател-книгите,за архи
тект,инженер,технолог-проектите.Собствеността бива матери
ална(нива,къща,кола,ябълка,круша,) и интелектуална (оперна
композиция,книга,картина,проект за каквото и да било).Инте
лектуалната собственост притежава качества,които я правят несравнима с тези на материалната собственост.Ако имате ед
на ябълка една къща или кола,какво може да се направи с тях
Да се консумира ябълката,да се живее в къщата и да се вози в
колата,което ще ползва един човек или малък кръг хора мате
риалната собственост се изхабява и накрая става негодна за употреба.Ако писател има книга,инженер-проект,те се отпеч
атват в неограничено количество и се ползват от неограничен брой хора.От един проект,може да се правят едновременно в много фабрики по света едни и същи предмети самолети,обу
вки,перални.Интелектуалната собственост не се изхабява,а се мултиплицира,толкова и така,че служи на хората и след смър
тта на автора и.Ползува се от друг човек,за да бъде доразвита и бъде дарено човечеството с нова идея,повишаваща нивото на цивилизацията и напредъка.
.Грешките,допуснати при социализма
са причина за немалко беди.За какво става дума?Още при фо
рмирането на съветската държава Ленин с декрет отменя пат
ента и го заменя с авторско свидетелство.Целта е да се вземе монопола от ръцете на изобретатела и се превърне постижен
ието му в общодържавно,при което всеки да го ползува,за да
произвежда.Няма лицензии,няма нужда другото предприятие да влага средства за иновациинито е подложена на принудата да заобиколи постижение- то със свое на по високо ниво.Пре
става да бъде стока на пазара най мошно средство-научно тех
ническото постижение,двиател на прореса,продукта на ума!
Творчеството е способност на субектите по точно на Чове
шката мисъл-най мошната сила за преобразяване единствен
перпетумобил превозващ без да спре напредъка.Тоталитариз
ма слезе от този влак.Отрече патента,обезличи творчеството и от човешка инициатива го превръща в държавна директива
Ленин разбира грешка и при НЕПа отново връща патентите.
По късно Сталин възстановява авторското свидетелство.Сис
темата се налага у нас в Чехия,Монголия,Виетнам,Алжир и Китай,сочено,за постижение на гения на Ленин,а в съшност е
късогледо пренебреване предимствата на патента.
Затова в по голямата си част служебно създаваните техничес
ки решения за периода 1948-1993 г остават остават обект на присвояване и източник на облаги за лица не за творчество,а поради заемания пост.Защото са началници на твореца.В мно
го случаи,той е написан на последния ред на свидетелството
или изобщо не е включен.Поражда псаевдоавторство,еднокра
тно възнаграждение и много още уродливи явления,пречка за
работа на творците,бариера за развитие,ставащо само с нови технически решения
Така в страни,членки тогава на СИВ.включая и Бъгария авто
рското свидетелство сложи своя отпечачък и ги изолира изця
ло или в по-голяма степен от възможностите да се сравняват
и ползуват от постиженията на цялото човечество.Твърди се
пак тогава,за върхови постижения.Но има върхове и върхове

Едни едва се издигат над пеисажа,с десетки метра,други се губят загадъчно,гонейки хилядите на Еверест.Докъто ние се изкачваме на махленския баир,света покорява първенеца,ме
рейки височините с единствената мярка на прогреса патента
Предсказанията на тогавашни управляващи,че капитализма е
Изпял песента си”,”агонизира”не се сбъднаха.Подцени се ум
ението му,да ползува науката и техниката чрез световна пате
нтна система за обновяване производството,осигурявайки мо
нопол на авангардните технологии,печалби ,покриващи разх
одите за иновации,преобръщане,увеличаване на капитала.От друга страна се оформя обща световна информационна систе
ма,наричана днес МПК(Международна патентна класификац
ия,включваща всички регистрирани патенти в света с цел уст
ановяване абсолютна световна новост)
В световната патентна система е заложено,че монополното право на първооткривателя има определен срок (например 20 години) и след този срок техническото постижение принадле
жи на всички.Ако притежателят на патент,до 3-4години не за
почне производство,използване на изобретението(чрез прод
ажба или лицензи!)то страната,издала патента налага
принудителна (но, платена лицензи)на други да го ползуват Така е
и ако произведеното количество не задоволява пазара.
4.Няма световен патент
Вече споменах-издаването на патента се съпровожда от меж
дународна процедура.Няма световен патент,но всеки издаден
от която и да е страна патент има абсолютна световна новост
Описанието му се изпраща до всички страни членки наСОИС и може да бъде оспорен с вече издаден от всяка страна в едно
годишен срок! Това не е последната гарантираща процедура От своя страна,постъпващото описание служи на експертите от всяка страна,за да не се издава патент за същото на друг ав

тор.Патентните ведомства разполагат с описанията на изобретения от над 150 години и това е един масив,който се ползува от изобретателите на света, за нови идеи.
Патентът,като правило,важи само на територията,за която е издаден,а съществува във всички патентни ведомства,във вси
чки фази на оформяването:заявка,патентоване,поддържане(с патентни такси)
Интелектуалната собственост на човечеството-има ли такова
животно?!Най късо казано,това е цивилизациата,която ни зао
бикаля,което включва всичко направено от хората,от минали
до наши дни.Това е всичко,плод на човешкото дарование.За един художник,това са картините ,за писател-книгите,за архи
тект,инженер,технолог-проектите.Собствеността бива матери
ална(нива,къща,кола,ябълка,круша,) и интелектуална (оперна
композиция,книга,картина,проект за каквото и да било).Инте
лектуалната собственост притежава качества,които я правят несравнима с тези на материалната собственост.Ако имате ед
на ябълка една къща или кола,какво може да се направи с тях
Да се консумира ябълката,да се живее в къщата и да се вози в
колата,което ще ползва един човек или малък кръг хора мате
риалната собственост се изхабява и накрая става негодна за употреба.Ако писател има книга,инженер-проект,те се отпеч
атват в неограничено количество и се ползват от неограничен брой хора.От един проект,може да се правят едновременно в много фабрики по света едни и същи предмети самолети,обу
вки,перални.Интелектуалната собственост не се изхабява,а се мултиплицира,толкова и така,че служи на хората и след смър
тта на автора и.Ползува се от друг човек,за да бъде доразвита и бъде дарено човечеството с нова идея,повишаваща нивото на цивилизацията и напредъка. 
  
ЗНАМ ЧЕ МАЛЦИНА ЩЕ ГО ПРОЧЕТАТ , НО И ТОВА НЕ Е МАЛКО,ЧЕ ВСЕ ПАК Е НАПИСАНО!Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zaw12929
Категория: Политика
Прочетен: 11955094
Постинги: 5398
Коментари: 12316
Гласове: 62092
Архив
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930