Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.06.2015 17:19 - резултат: ракът е излекуван окончателно и завинаги
Автор: zaw12929 Категория: Политика   
Прочетен: 2004 Коментари: 0 Гласове:
4

Последна промяна: 03.06.2015 17:36

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
  Много начини еднакъв резултат: живот без рак Ракът се убива с глад   Толкова млада и жизнена! Разказва за своята обреченост като нещо, което е встрани от нея. А само преди десетина години е била на път да си отиде от този свят. Лекарите- категорични остават броени дни живот: 
- Един ден ме шокираха с диагнозата рак на яйчника и ми казаха, че си отивам бързо и безвъзвратно. Почти не ми оставаше време да видя слънцето. Сега не искам да си спомням какво почувствах в онзи зловещ ден. Оперираха ме, разбира се, дори ми проведоха курс по химиотерапия с платина. Гледаха на мен като на обречена. И така си беше. Колко хора се спасяват от рак с метастази?... 
- Реших, че няма да се дам и че ще намеря начин да унищожа проклетия рак. Тъкмо ми беше попаднала книгата на Димитър Станев за гладолечението. Разбрах, че гладът е голяма сила. Гладуването е форма на естествена терапия – най-сигурната и най-безвредната, но само ако се прилага правилно. Нека си представим как се чистят агнешки чревца. Колко дълго ги държи домакинята в сода бикарбонат и оцет, за да се отдели натрупаното по стените им. И то при положение, че агнето е живяло само няколко месеца и се е хранило с трева. Нека сега пък си представим какво има вътре в червата на човек, който живее десетилетия наред и се храни безразборно. Това са хората над 45 години. Червата им са затлачени от отровни вещества. Това ли те наведе на мисълта да гладуваш? 
- Не точно. Срещнах позната, която ми каза, че нейната етърва оперирана от рак на яйчника  починала. Тъкмо си бях направила поредните изследвания и се оказа, че имам метастази по цялото тяло: в гърдите, в белите дробове, в стомаха, панкреаса и в дебелото черво. Разбрах, поела към отвъдното, но нещо ми  казваше, че няма да се да.. Денонощно четях литература, свързана с моето заболяване- попадна ми книгата на д-р Галина Шаталова. “Човекът е способен сам да приведе организма си в състояние на идеално здраве...” Имаше и няколко методики за лекуване на коварната болест. Прочетох, че битката с болестта трябва да се води в две посоки, но по-важно  е да се спре делението на раковите клетки. После  прочетох и за метода на д-р Герзон, той съветва болните от рак да си правят прочистващо гладуване и от 6 до 8 клизми на денонощие. Впрочем броят на клизмите зависи от състоянието на болния: колкото по-тежко е то, толкова по-голям е броят на клизмите. По този начин от организма се отстраняват всичките токсини, които при рака се образуват в дебелото черво и въздействат върху главния мозък, нарушават саморегулацията на жизнените процеси. Разказвам всичко това не заради чудото, което стана с мене, а за да мога да помогна поне на част от хората, които са болни от рак. Колкото и лична да е моята история, като се сетя за 300 хилядите българи, болни от рак, не мога да мълча. 
- Колко дни изкара на пълен глад? 
- 25 дни, без да сложа дори и трошица в устата си, карах само на вода. 
- Но как така оцеля след тези 25 дни гладуване? 
- Както виждаш, напълно здрава съм, нямам рак, нямам метастази, всичко изчезна. 
- Само с глад ли се лекува? Ако е така, значи тези 300 хиляди болни от рак в България също могат да унищожат проклетата болест, без да се тъпчат с лекарства, да тичат по химиотерапии? 
- Човек трябва да иска това оздравяване и да проведе процеса правилно. Освен с гладуване аз се лекувах и с дестилирана газ. Това е метод, който принадлежи на Паула Кернер от Австрия. Тя най-напред е излекувала себе си от рак с метастази. По този начин е помогнала да се изцерат още на 200 хиляди души. Пиенето на дестилирана газ според нея възбужда много силно лимфните съдове и по този начин те бързо прочистват кръвта. Дестилираната газ лекува рак, както и церебрална детска парализа. Аз си купих бутилка дестилирана газ и започнах да я пия – по една супена лъжица веднъж на ден, на гладно... Сега съм напълно здрава и метастазите вече ги няма. Да победиш рака без лекарства, е нещо, което едва ли се е случвало досега. 
- Продължаваш ли да гладуваш? 
- Разбира се, продължавам да гладувам по 20 - 25 дена от време на време, за да прочистя организма си. По този начин от моето вече здраво тяло се изхвърлят опасни отровни вещества, които биха могли отново да ми причинят нещо лошо. Когато гладувам, аз използвам същия метод на физическо, умствено и духовно прочистване, който са използвали и великите духовни учители на всички народи през вековете. 

     Бъзакът е важна билка     Билка ме спаси от смъртоносен рак! През 2002 г. ми от­кри­ха ту­мор в мо­зъ­ка - доб­ро­ка­чес­твен. Вед­на­га бях приет във ВМА - Со­фия за опе­ра­ци­я. Ту­мо­рът бе­ше голям 5/5 см, но опе­ра­ция­та про­те­че ус­пеш­но. За мен нев­ро­хи­рур­зи­те в та­зи бол­ни­ца са най-доб­ри­те в Бъл­га­рия.

  След две го­ди­ни се ока­за, че ту­мо­рът е ре­ци­ди­ви­рал и е с поч­ти съ­ща­та го­ле­ми­на. На­ло­жи се да ми нап­равят но­ва опе­ра­ци­я - то­га­ва раз­по­ла­га­ха с ла­зер­на тех­ни­ка и опе­ра­ция­та ми­на, но се ока­за че съм по­лу­чил па­ре­за на лява ръ­ка и крак. Из­след­ва­ха ту­мо­ра и се ока­за ати­пи­че­н.    То­га­ва оти­до­х в он­ко­ло­гия­та в кв. “Дъ­рве­ни­ца­” и пос­лед­ва лъ­че­те­ра­пия, но и то­ва не по­мог­на - ту­мо­рът от­но­во ре­ци­ди­ви­ра и се на­ло­жи но­ва опе­ра­ци­я. След нея оти­до­х на ре­ха­би­ли­та­ция в Банкя и там, за мой къс­мет, срещ­нах еди­н чо­век, кой­то про­ме­ни жи­во­та ми. Той спо­де­ли с мен, че е бил бо­лен от рак на бъб­ре­ци­те. След опе­ра­ция­та се ока­за­ло, че е неус­пеш­на и има раз­сей­ки - да­ва­ли му от 3 до 4 ме­се­ца жи­вот.
След то­ва срещ­нал же­на, коя­то му ка­за­ла за ед­на бил­ка и на­чи­на на при­готв­яне на ле­карс­тво от нея. Бил­ка­та се каз­ва бъ­зак - да уто­чня - не е бъз, а пред­ставл­ява храст, кой­то рас­те в пу­щи­на­ци и око­ло реч­ни­те ка­на­ли (в Со­фия го има в изо­би­лие) - бе­ре се пло­дът, кой­то при­ли­ча на бо­ро­вин­ка и е с поч­ти съ­ща­та го­ле­ми­на. Рас­те в края на ав­густ и на­ча­ло­то на сеп­тем­ври. Плод­че­та­та трябва да са доб­ре уз­ре­ли, за да има­т ле­чеб­ни свой­ства. След ка­то се на­бе­ре, се из­ми­ва и се сла­га в бур­ка­ни, ка­то се ре­ду­ва еди­н ред бъ­зак, еди­н ред за­хар и та­ка до­ка­то се на­пъл­ни до го­ре. След то­ва се из­нася на място, къ­де­то има слън­це, за да мо­же да фер­мен­ти­ра. След две сед­ми­ци се зат­варя и се сла­га в хла­дил­ни­ка. Мо­же да се нап­равят 2, 3 или 4 бур­ка­на, но по­не два са необ­хо­ди­ми, за да стиг­нат до дру­га­та го­ди­на. Взе­ма се по ед­на чае­на лъ­жич­ка сут­рин на глад­но, 10 ми­ну­ти пре­ди хра­не­не всяка сут­рин. В ефе­кта на то­ва ле­че­ние пър­во ме убе­ди чо­ве­кът, кой­то ми го ка­за. След теж­ка­та диаг­но­за той за­поч­нал да го взе­ма - ми­на­ли 5 ме­се­ца, а той е още жив! Оти­шъ­л на прег­лед и след ехо­гра­фия­та се ока­за­ло, че няма и по­мен от ра­ка. То­га­ва и аз за­поч­нах да го взе­мам ка­то, ес­тес­тве­но, из­ча­ках 2 ме­се­ца, за да на­бе­ра бъ­за­ка и да го при­готвя. За­поч­нах да го пия. От пос­лед­на­та опе­ра­ци­я ми­на­ха 4 го­ди­ни и досе­га нямам ре­ци­див. За ле­чеб­на­та си­ла на бъ­за­ка спо­де­лих с мно­го хо­ра и с ед­на ле­кар­ка, коя­то ми ка­за, че ней­на па­циен­тка се е би­ла из­ле­ку­ва­ла по съ­щия на­чин - има­ла рак на гър­да­та. Ко­га­то я по­пи­та­ла как­ви ле­карс­тва е взе­ма­ла, тя от­го­во­ри­ла, че се е из­ле­ку­ва­ла са­мо с по­мощ­та на бил­ка­та. На кон­трол­ния прег­лед й съоб­щи­ли, че ра­кът й е из­чез­нал. Бъ­за­кът спо­кой­но мо­же да се взи­ма и с ле­карс­тва­та, кои­то са ви пред­пи­са­ни, та­ка че го прие­май­те спо­кой­но и без при­тес­не­ния - той е по­ле­зен за иму­нна­та сис­те­ма и за още мно­го дру­ги бо­лес­ти. Бъ­за­кът, как­то ка­зах и пре­ди, се бе­ре уз­рял, а ако има някои зе­ле­ни и та­ки­ва, за кои­то се съмн­ява­те, че са неуз­ре­ли, по-доб­ре е да ги от­стра­ни­те. Пло­дът трябва да е ме­ки­чък и тъ­мен, поч­ти че­рен. Що се от­нася до пие­не­то, осо­бе­но в на­ча­ло­то, до­ка­то свик­не­те, е мал­ко неп­рия­тно. На мен ми се пов­ди­га­ше, до­ка­то го прие­мах, но с те­че­ние на вре­ме­то се свик­ва. Съ­що та­ка в на­ча­ло­то трябва да има тоа­лет­на наб­ли­зо, за­що­то до око­ло по­ло­вин час след прие­ма­не­то мо­же да по­лу­чи­те разс­трой­ство. 
Меж­ду дру­го­то, бъ­за­ка го взе­мат и съв­сем здра­ви хо­ра, кои­то ис­кат прос­то да под­силят иму­нна­та си сис­те­ма. Той по­ма­га сре­щу грип нап­ри­мер.
По­же­ла­вам къс­мет и здра­ве на всич­ки и най-ве­че оз­драв­ява­не на бол­ни­те!
Да­ние­л Кон­стан­ти­но­в, Со­фия
        Не е ли масово внушение, че Ракът е нелечимо и смъртоносно заболяване?Повече от 90% от хората, чувайки тази диагноза изпадат смъртен  страх и ужас? Не знаем ли всички че раковоболните заживяват с идеята, че са обречени и дните им са преброени?   Ако се позамислим и поинтересуваме от статистиката ще узнаем че всяка година стотици милиони хора по света умират от Рак. Само в САЩ за година от рак умират над 8 милиона души.    Масовата психоза и инерция налагана от традиционната медицина по целия свят, е че рака е нелечим, смъртоносен,(трудно-лечим). Авторитета на традиционната медицина и онколозите по цял свят задължават хората с диагноза - Рак, да се подлагат на безвъзвратно разрушаващи здравето и скъпоструващи  химиотерапии и лъчетерапии, които почти винаги на по-късен етап  са последвани от  раковите метастази(разсейки) и в много от случаите ескалират и пациентите са отново обречени.  В повечето от случаите химиотерапията и лъчетерапията отлага неизбежното. Рака е лечимо заболяване. Алтернативната медицина предлага  изключително успешни, ефективни и достъпни методи за премахване на рака - туморите и техните причини. Тук ви предоставяме безценна информация въз основа на която, Вие ще вземете живота и здравето ви във Вашите ръце, и ако имате диагноза "РАК" за кратко време можете да я замените с по-добрата: здрав, напълно здрав.            Лимонът: 10 000 пъти по-силен от химиотерапия       Един вълшебен плод, който има способността да убива раковите клетки. Той е 10 000 пъти по-силен от химиотерапия. Защо не знаем за това? Защото има организации, които нямат интерес да знаем за чудните качества на лимона. За това, от сега нататък можете да помогнете приятел, който има нужда, да разпространите това знание - трябва да се пие сок от лимон с малко сода бикарбонат за предотвратяване заболяването. Без захар или подсладители, вкусът е приятен – натурална лимонада. И разбира се, не предизвиква ужасно ефектите от химиотерапията. И ако можете да го направите, засадете си едно лимоново дръвче. Всички му части са полезни.   Колко хора умират докато тази тайна се пази внимателно, за да не бъдат поставени в рискове печалбите на големите корпорации.
Лимонът има силен анти – канцерогенен ефект. Освен това има много други свойства. Има много силен ефект върху кисти и тумори. Този плод лекува от рак, тестван е за рак на всички видове, а ако се добави бикарбонат е още по- добре, защото ще се промени стойността на рН на тялото.
Лимонът притежава много силен антимикробен ефект с много широк спектър на действие против бактериални инфекции и гъбички, които живеят на места с висока киселинност, добавянето на бикарбонат към лимона променя рН на тялото в алкална, за да сте здрави. Ефикасен срещу вътрешни паразити и червеи, регулира високото кръвно налягане, антидепресант- намалява стреса и нервните разстройства.

  Интерес представлява източника на тази информация: идва от един от най – големите производители на лекарства, който казва, че след повече от 20 лабораторни тестове, извършени от 1970 до сега данните сочат:Лимонът унищожава злокачествените клетки в 12 типа рак, включителноно дебелото черво, гърдите, простатата, бял дроб и панкреас.Има 10 000 пъти по-добър ефект  от химиотерапията  и наркотичните продукти. Изненадващо: този вид лечение, с екстракт от лимон и бикарбонат, унищожава само злокачествените ракови клетки и не засяга здравите клетки.   От информацията която намерих стигам до извода, че лимонът наистина помага срещу редица болести, а в комбинация със сода бикарбонат може да прави чудеса. Както е казано в статията по-горе сода бикарбонат променя стойността на PH на тялото към алкална, каквато трябва да бъде, за да сте здрави. А лимонът унищожава болните клетки.Но за да стане всичко това, не трябва да се храните с храни, които предизвикват силна киселинна реакция в организма ви. Повечето болестотворни организми живеят в киселинна среда, в алкална те просто не могат да оцелеят. Един добър киселинно - алкален баланс на тялото е ключ към добро здраве. ”Безбройните имена на заболяванията са без значение. От значение е, че те всички идват от една и съща основна причина... твърде много киселинни отпадъци в тъканите на организма.”             - д-р Теодор А. Барооди.

Стратегия срещу рака: киселинната среда в организма довежда до ракови заболявания, а нормализирането на pH нивото може да спре развитието на раковите клетки. Много изследвания показват, че ракът процъфтява в киселинна среда и не оцелява в една нормална, по-алкална среда. Раковите клетки правят средата в тялото още по-киселинна, тъй като те произвеждат млечна киселина. Така че, ако имате рак, рН нивата са ниски и тялото ви има прекалено киселинна среда. 

  Предприемане на действия за промяна на средата на тялото към по-алкална е от съществено значение в борбата срещу рака. За съжаление, по голямата част от храните и напитките, които консумираме, са киселинни, като например месо, зърнени храни и захар, кола и други безалкохолни напитки са високо киселинни. Така че, ако не преминем на по здравословна диета, пълна с пресни плодове и зеленчуци, тялото ни ще има прекалено кисела среда, която е много добра среда за растеж на раковите клетки.Всъщност, твърде киселинната среда е основополагащ фактор в много дегенеративни заболявания, като диабет, артрит, фибромиалгия и други. А основната максима на природолечението е една балансирана среда.Приемането на лекарства или добавки, докато тялото ви е със силно киселинна среда е малко, като миене на съдове в мивка с мръсна вода, дори и да поставите много сапун, няма да имате чисто ястие. Хората, които са болни от рак, язва, гастрит и други, Кандида бактерии, вируси, които често се разболяват от грип и настинки, които се оплакват от постоянна умора често имат киселинна среда. Нормалните здрави клетки са алкални, а раковите клетки са киселинни. Много изследвания са доказали, че ракови, кандида и вирусни бактерии не могат да оцелеят в алкална среда. Раковите клетки не могат да оцелеят в алкална среда, богата на кислород. При рН 7,4 раковите клетки са в летаргия и при рН от 8,5 нагоре, раковите клетки умират. Когато тялото е киселинно може също да има тенденция към гастрит, язва, склонност към диария и / или запек, кожни проблеми, артрит и други.

  Прекалено алкална среда за по дълъг период от време също може да създаде проблеми, като слабост и много тежко обезводняване на организма. През повечето от времето, нашето тяло трябва да има слабо алкална или близо до алкална среда. Много е важно организма да може да превключи към слабо киселинна среда за да може имунната система да функционира добре. Така се извършва почистване, ликвидиране на вредни бактерии и ракови клетки, рязко насищане на тялото с вода, което способства за изхвърляне на токсините, справяне  със  заплахи. След това се връща алкалнта среда. Кръвта трябва да бъде слабо алкална 7.35-7.45. Ако храната, която приемаме създава киселинна среда на тялото, това се отразява и на кръвта и тялото се опитва да балансира pH. Koгато това е проблем, различни минерали се вземат от много важни органи за да неутрализират киселините и те да се изхвърлят от тялото. От това организма започва да страда и това доста често не се забелязва с години и често довежда до сериозни болести. Ако pH на урината е между 6.0-6.5 сутрин рано и 6.5-7.0 вечер преди вечеря нашето тяло се намира в сравнително добро състояние. pH теста на урината ни показва как нашето тяло се освобождава от киселините и как асимилира полезните минерали като калций, магнезий, калий и натрий. Тези минерали играят ролята на буфери, които подържат pH баланса на тялото. Ако  киселинността ни е много висока за продължително време, трябва да се храним само с зеленчуци, плодове, да пием минерална вода и да се откажем от бял хляб, червено месо, газирани напитки, черен чай, кафе, алкохол и захар. Медикаментите създават силно киселинна среда. За да си възстановим здравето трябва да приемаме 80% алкално формираща среда храни и 20% киселинно формираща среда храни.Рязката промяна на диетата е като шок за стомашно-чревния тракт, което може да му причини възпаление и също кръв в изпражненията. Затова преминаването към алкални храни трябва да става постепенно, за да няма силна реакция на организма.   Списък на храните според средата, която създават:
Силно алкални: зеленчукови сокове, магданоз, суров спанак, броколи, листа на целина, чесън, сушени смокини и стафиди, билкови чайове и вода с лимонов сок, а от подсладителите стивия.
Алкални: моркови, зелен боб, лима боб, цвекло, маруля, тиквички, фурми, касис, грозде, киви, круши, папая, бадеми, лешници, зелен чай, оризов сок, сироп от клен.
Ниско алкални: аспержи, царевица, гъби, лук, зеле, грах, цветно зеле, листа на ряпа, картофи, олио, соя, тофу, кокосов орех, вишни, домати, портокали, череши, ананас, авокадо, грейпфрут, манго, ягоди, лимони, диня, леща, сладка царевица, див ориз, просо, киноа (quinoa), елда(каша, гречка), мляко от соя, козе мляко, козе сирене, краве масло, суроватка или натурални протеини за спортисти, зехтин, олио от ленено семе, рапично олио, непреработен мед, сурова захар.
Ниско киселинни: готвен зелен фасул, готвен спанак, сладки картофи, тъмни боровинки, червени боровинки, сливи, банани, преработени плодови сокови, ръжен хляб, черен хляб, овес, кафяв ориз, черен дроб, дреболии месо, стриди, пълноценно мляко, масло, кисело мляко, сирене, сладолед, сметана, тиква, сусам, слънчогледови семки, слънчогледово олио, маргарин, мас, бяла захар, преработен мед, какао.

  Киселинни: зрял бял фасул (обикновен, нейви, пинто или друг вид), компоти, бял ориз, бял хляб, спагети, макарони, фиде, бисквити, риба, пиле, агнешко, пуешко, яйца, твърдо сирене, ядки пекан и пиштун, кашу, вино, газирани напитки, млечен шоколад, кафява захар, моласа, конфитюр, майонеза, горчица, оцет.
Силно кисилинни: туршии, говеждо, телешко, раци, консерви туна и сардина, топено сирене, орехи, фъстъци, черен чай, кафе, бира, ликьор.
  Просто трябва да си промените диетата, защото ако от една страна се лекувате с натурални методи, като лимон и бикарбонат, а от друга страна се тровите с всякакви противопоказни храни, то ползата няма да е голяма от лечението. Спрете да се храните с купена храна, имам в пред вид, всякакви колбаси, сирена, сосове, подправки, вегета, безалкохолни напитки, боза, кисели млека, сладки, бисквити,бързи закуски, изобщо изхвърлете от менюто си всички храни приготвени по някакъв начин от други хора. Купувайте единствено основните продукти, варива, плодове, зеленчуци, мляко, но от хора, които познавате. приготвяйте си всичката храна лично!!! Може да е по-скромна трапезата ви, но ще е със сигурност по здравословна. Правете си сами хляб! Не е трудно.Можете един път седмично да направите един голям хляб, задължително да е от брашно интеграл. след това го нарежете на филии и го замразете във фризера, така ще си имате за цяла седмица. Приготвяйте си сиренето и киселото мляко сами. Съветите, които ви давам са тези, които сама прилагам в живота си и съм доволна и здрава от както живея по този начин. Месото не ви го препоръчвам, ако искате да сте здрави - не яжте месо. Ще кажете , как така по-рaно ядяхме от всичко, а сега трябва да се ограничаваме? Защо??? Ще ви отговоря-защото времената са други сега! Сега трябва да сложите на кантара от едната страна всичките си хранителни навици, желание за вкусна храна, любими храни и напитки,мързи ме да готвя, не обичам да готвя, предпочитам да ям в ресторанта или в закусвалнята и всякакви неща от този род. От другата страна на везните сложете само здравето си. Претеглете добре нещата и решете какво искате. Добре е да живеете съзнателно и да знаете какво избирате, защото последиците след това ще ви изненадват. 

  Защо се налага точно сега всичко това? Защото сега, поради огромната лакомия на хората за пари,пари, и пак пари всичко се прави единствено и само с цел пари. Когато купувате храните от магазините, вие не знаете какво има в тях, не знаете , колко отрови и боклуци са наблъскали вътре производителите с единствената цел да ви вземат парите. Аз знам защото съм работила години наред в хранително вкусовата промишленост в БГ. Знам, че няма почти никакъв контрол от здравните органи и инстанции, ДВСК, ХЕИ и тем подобни, няма контрол. Тогава преди повече от десет години,за мен седеше въпроса каква храна да си купя, защото знаех как ги правят и какво има в тях, имах две алтернативи - да се върна на село и да си отглеждам всичко сама или да напусна страната. Избрах второто, защото имаше и други причини.  
Воден от подигравателно, ехидно отношение към съвременните методи, с които ортодоксалната медицина “лекува” редица болести, в това число и рак, се заех и направих един малък превод по темата за лечението на рака.Направих проверка в българските страници и видях, че темата е засегната отгоре-отгоре, що се отнася до метода ,за който ще стане дума по- долу.Никакви точни мнения, нито  конкретни  дадени рецепти.Писано е като някакво шоу за сеир на хората.Сякаш, онези които са болни им е до сеири и любопитни факти?!...Така,че освен превода от директния сайт на лекарите, направих и специално проучване какви са точно методите на лечение-точно и конкретно.Така ,че са описани както са в оригиналния сайт.
  Българските журналисти, пишещи преди няколко години на темата, не са си мръднали пръста да преведат и да уточнят детайлите, защото  просто не са били на мястото на онези  болни от рак, които са готови да се хванат за всичко, за да се излекуват.И понеже откровено се присмивам на една огромна част от съвременните медицински методи за лечение, с голям кеф преведох статията, като най - долу съм превел и най-важното.В момента работя по превода и субтитрите на видеофайловете които са тук, така че след ден, два или три, ще могат да се четат на бългаски език.Това са самите лекари, за които  се говори по - долу:   Д-р Робърт Йънг  30 години прави сравнителни анализи на кръвта.Чрез изследването на  500 000 проби  е създаден протокол, ефективен на 100%, за онези ,които искат да следват алкален стил на живот.Тези, които го правят са успели да спрат или излекуват всяка  болест на метаболитна основа. Д-р Йънг в момента е един от най–видните микробиолози, признат на световно равнище като създател на концепцията за нова биология.Автор на изключително продваните книги: "pH- чудо", "Болни и уморени", “рН- чудо за диабет”, “рН- чудо за загуба на тегло” и компактдисковете: "рН- чудо на рак." Не всеки в историята на човечеството е изучавал човешката кръв за повече от 30 последователни години, ежедневно, обслужвайки по 14 пациенти дневно без прекъсване,  в своя билогочен център "Miraculous рН", разположен близо до Сан Диего.       Популярната домакиня на местната телевизионна програма  програма "Здраве и красота" на канал 47 ,Адриана Суфисиентес направи едно интервю:"РАКЪТ  Е  ВИД  ГЪБИ",с  д-р Тулио Симончини /онколог и диабетолог от Рим/       Това е пълнoтo  интервю, кoeто се предава по телевизията.   Адриана: Добре дошли в програмата  "Здраве и красота" , която  правим всеки вторник.
Хиляди хора със рак са прилагали “Alkaleriana” като начин на живот и те  са възнаградени-  върнати са да живеят пълноценен и свободен живот.Сега ще направим едно представяне на друг велик учен, които въпреки че не следва философия на Alkaleriana, има много идеи и методи ,които  да ни предложи. Това е д-р Тулио Симончини,  италиански онколог от Рим,който без да знае това, използва “Alkalerianа” като метод за борба срещу всякакъв тип от рак. Д-р Тулио Симончини  казва, че във  всички ракови тумори, без изключение, живее колония на гъбата Candida albicans и че за 20 години са излекувани  стотици  пациенти. Д-р Симончини третира  своите пациенти, болни от рак, с хлебна сода бикарбонат. Да, сега всички, имат желание за  публично разглеждане на метода с натриев бикарбонат. Не използва конвенционални методи за  третиране при лечение на рак. Той достига 90 % успех при пълното премахване на рак при пациенти, използвайки Хлебната сода в разтворима форма. Впечатляващото нещо е, че независимо от вида  рак на пациента,  това няма значение за пълното му излекуване.Има значение само мястото, където е локализиран тумора, което е важно за излекуването с успех. Важното е,  катетър (интравенозно или директно) да достигне до колонията Candida albicans  , която се намира във формирания   тумор. Пациентите на д-р Симончини, които са се излекували не  развиват отново болестта дори след пет години, какъвто е периода ,даван от стандартната   медицина, като период за пълно излекуване, ако се стигне до успех при самото лечение.Той лекува пациенти, в продължение на повече от 20 години, като 9 от всеки 10 са напълно излекувани.
      Ако д-р Симончини има  90 % успех  в лечение на рака, защо не сме чували за него?!...  Защо неговото откритие  не се появява на лицевата страна на всеки вестник в света?!...Въпроси, чиито отговори  всеки  би искал да чуе директно от  д-р Симончини или д-р Йънг. Ортодоксалната  медицина  "излекува" само  3 % от пациентите, болни от рака. Ако ние сравним 90 % срещу 3 % разликата е просто огромна! След това логично трябва да попитаме  защо не се използва Хлебната сода като ефективно лечение срещу рака?!..       Отново този отговор можем да намерим в книгата: "Истината за рака". В нея се излагат причините, поради които няма никакъв интерес да бъде открита истината. Докато лекарствата и третирането на рака според стандартната струват толкова, тази болест създава една супер мощна индустрия.       Тази индустрия генерира постоянна астрономическа сума на парите, които доминират на този пазар и има много хора, които  искат да продължат да се ползват икономически от тази промишленост. Знам, че е  трудно да се повярва, но имаме напълно достатъчна информация и нека   читателя сам да направи  собствените си разследвания по въпроса, ако пожелае. Ако истината за рака излезе на яве , тогава по-голямата част от сегашните срещу ракови „индустрии“ ще изчезнат или радикално ще трябва да се променят.    
Само си представете , че индустрията за лекарствата против  рак на международно равнище  обяви, че е установено лечение и че лечението се състои в използването на сода бикарбонат?!... За много това ще прозвучи като шега с лош вкус или черен хумор. Тъй като това вещество е изключително евтино, често срещано и може да се намери изключително лесно навсякъде , този метод не може да бъде патентован.
  Фармацевтичната промишленост  няма интерес към нещо, което не може да се патентова. Лекарствата на пазара са патентовани , монопол на пазара само за патентопритежателите , което  не може да се копира или имитира без преди това да се получи лиценз, срещу голяма сума пари.Това ни дава идея защо няма никакъв интерес от този вид употреба на естествени неща за всякакъв вид лечение или профилактика. Природата не може да бъде патентована  въпреки, че има група хора и корпорации, които  мислят така. В действителност има стотици на растения, семена, плодове и животни, които са патентовани. Monsanto, The Chemical Company  (химическата компания) е постигнала, това, което мнозина смятат за невъзможно.Те са патентовали стотици семена, въвели държавни и международни разпоредби,  които, само те могат да ги използват и продават под контрола и стриктната им регулация. Откраднали наследството, дала Природата, да принадлежи на  всички нас.       Живеем в много трудни времена и единствената ни защита е познанието. Няма никакви извинение, ако  живеем в тъмнина и невежество.       Адриана: Защо  лечението на рак с Хлебна сода е така ефективно?   Д-р Симончини:Това вещество има много приложения, но често хлебната сода се използва като антикиселинен агент в стомаха при храносмилателни разстройства. В някои случаи лекарите могат да го предписват за нормализиране киселинността в урината и кръвта. И домакините го  използват, както, за да се почистват различни неща в дома, така в някои случаи  за спешно лечение. Той също така се използва за повишаване на стойността на РН на водите  на басейните.   Хлебната сода е сол, състояща се от няколко елемента. Нейната химична формула е NaHCO3. Тя е изключително ефективна срещу киселина, независимо, дали тази киселина се намира  в нашето тяло или върху  някоя външна повърхност. Хлебната сода унищожава високата киселинност и връща  нормалните стойности на рН на тялото и кръв.       Всички  видове рак, познати на човека, произлизат от един  вид гъби- cбndida albicans . Това вид на гъби, които  са много често срещани. Те оцеляват само в кисела среда или без кислород. Когато е налице свръхпроизводството на cбndida albicans  в тялото , това е  познато като Сandidiasis  .       АДРИАНА:Защо candida albicans причинява рак?
Д-Р СИМОНЧИНИСandida  Albicans  НЕ е пряката причина за рака. Нападението на Сandida albicans създава  инфекция в тялото и по същество околна среда, в която пребивава лицето. Въпреки, че обработката, която прилагам на  срещу рака, е изключително ефективна,  не мога  да  обясня причината за тази  ефективност.Но Доктор Робърт Йънг, ако може, нека да обясни.
АДРИАНА:Със собствени думи, д-р Йънг описва рака така: Къде е произхода на рака, или от къде рака започва?
Д-Р СИМОНЧИНИ: Раковата тъкан  започва да се създава на основание на една от безброй вторични причини. Но дори и в  този случай на канцерогенно състояние, съществува само един основен произход  и една-единствена конкретна причина
  Това  е свръхкиселинност  на тъканите и след това на кръвта, поради начина на живот и хранене, които сме създали.       Канцерогенната  тъкан започва да съществува поради на изборите, които правим в това, което  ядем, пием, какво мислим и как живеем. Рака е течност.И тази течност е продукт на киселинните и токсичните отпадъци от метаболизма или от консумацията на енергия при метаболизма.       През 1966 г. д-р Ото Варбург, който печели Нобелова награда за физиология и медицина през 1931г. за откритието на причината на рака, на годишната среща на носителите на наградата в Линдау, Германия, каза в речта си:       "Основната причина за рак е, че здравите клетки в тялото  променят  нормалното си дишане на кислород поради ферментацията на захар." Всички нормални клетки, се захранват с енергия чрез приемане на кислород - аеробно, докато раковите клетки са анаеробни и използват за енергия  ферментацията на захар.Следователно всички нормални клетки са аеробни, докато раковите клетки са частично в анаеробни. От гледна точка на физиката и химията на живота тази разлика между нормални клетки и рак е такава, каквато може да видите ,че е  разликата между небето и земята.Кислородът, донор на енергия в растенията и животните е убийствен за раковите клетки и в тях той заменен от енергия, която е  продукт  на по-нисша форма на живот, каквато е ферментация на глюкозата"       Каква канцерогенната тъкан ,според д-р йънг и изследователите на теорията на ph? Това е резюме , което показва характера на  раковата тъкан:  Гласувай:
4
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zaw12929
Категория: Политика
Прочетен: 11950081
Постинги: 5396
Коментари: 12310
Гласове: 62079
Архив
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930