Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.02.2019 08:10 - По католици сме от папата, а не сме православни...
Автор: zaw12929 Категория: Политика   
Прочетен: 1894 Коментари: 9 Гласове:
15

Последна промяна: 24.02.2019 08:51

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

  Постановление № 208   от  12 август 2016 година


ЗА приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т   П О С Т А Н О В И:


Член единствен.   Приема Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Преходните и заключителните разпоредби от Постановление № 167 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 54 от 2016 г.) се създава § 3а:
„§ 3а. Редът по това постановление не се прилага за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за дейности за преместване и презаселване на граждани на трети страни.“
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов   ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Н А Р Е Д Б А

за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България.
(2) Чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България имат право да сключват споразумение за интеграция.

Глава втора

Условия и ред за сключване на споразумение за интеграция

Чл. 2. (1) Кметът на община подава заявление до Държавната агенция за бежанците за броя чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които може да сключи споразумение за интеграция.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага информация, по възможност и на други езици, за общината и предвидените мерки за интеграция.
(3) Държавната агенция за бежанците води регистър на общините, заявили интерес за интеграция, и за броя на лицата, с които могат да бъдат сключени споразумения. 
(4) Държавната агенция за бежанците своевременно предоставя информация от регистъра по ал. 3 на Националното сдружение на общините в Република България.
Чл. 3. (1) Държавната агенция за бежанците изготвя интеграционен профил на чужденеца по време на процедурата за предоставяне на убежище или международна закрила и го информира за възможността за сключване на споразумение за интеграция.
(2) Държавната агенция за бежанците организира и провежда информационни кампании за представяне на общините пред лицата, на които е предоставено убежище или международна закрила.
(3) Чужденец, който желае да сключи споразумение за интеграция, може да подаде заявление-декларация за това до Държавната агенция за бежанците по време на производството за и в 14-дневен срок след връчване на решението за предоставяне на убежище или международна закрила.
Чл. 4. Държавната агенция за бежанците предоставя на кметовете на общините, включени в регистъра по чл. 2, ал. 3, информация за чужденци, заявили желание да сключат споразумение за интеграция.  
Чл. 5. (1) Приемащата община изготвя индивидуален интеграционен план за чужденеца, с когото ще сключи споразумение за интеграция, като отчита предварителната информация от Държавната агенция за бежанците, свързана с възрастта, пола, семейното положение, гражданството, нивото на образование, наличието на професионален опит и професионална квалификация, умения, както и друга информация относно чужденеца. 
(2) Индивидуалният интеграционен план е неразделна част от споразумението за интеграция и включва пакет от мерки за интеграция, като в него подробно се разписват конкретните дейности по отношение на съответния чужденец, както и сроковете за тяхното изпълнение.
(3) Индивидуалният интеграционен план може да бъде променян със съгласието на двете страни.  
Чл. 6. Общината изпраща в Държавната агенция за бежанците изготвения индивидуален интеграционен план заедно със споразумение за интеграция. 
Чл. 7. (1) Споразумението за интеграция се сключва за срок една година между чужденеца с предоставено убежище или международна закрила в Република България и кмета на приемащата община или упълномощено от него длъжностно лице. 
(2) В случай че чужденецът е придружен от членове на неговото семейство, които са на негова издръжка, се сключва едно общо споразумение за интеграция, като се изготвят отделни интеграционни планове за всяко пълнолетно лице от семейството.
(3) Срокът на споразумението за интеграция може да бъде удължен по предложение на кмета на общината със съгласието на чужденеца.
Чл. 8. (1) В споразумението за интеграция се определят правата и задълженията на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила, както и правата и задълженията на кмета на общината. 
(2) Споразумението за интеграция съдържа мерки за интеграция като:
1. осигуряване на жилищно настаняване на лицата, получили закрила, и техните семейства;         
2. записване в детска градина и държавно или общинско училище на деца, подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка;   3. провеждане на обучение по български език;  4. здравно осигуряване и обслужване;   5. професионално ориентиране и включване в обучение на възрастни;  6. включване в програми и мерки за заетост и обучение;  7. информиране за обявени свободни работни места.
(3) В споразумението за интеграция могат да бъдат включени и други дейности по инициатива на приемащата община.
(4) Информация за възможностите по ал. 2, т. 2 се предоставя на общината от Министерството на образованието и науката, по т. 4 - от съответната районна здравноосигурителна каса, а по т. 5, 6 и 7 - от съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта.
(5) Споразумението за интеграция се придружава от информационни материали в писмена форма, в които на разбираем за чужденеца език са обяснени произтичащите от споразумението за интеграция права и задължения, както и други права и задължения, произтичащи от българското законодателство. 
Чл. 9. Държавната агенция за бежанците оказва съдействие за транспортирането на чужденеца и на членовете на неговото семейство до приемащата община.

Глава трета    Изпълнение на споразумението за интеграция 

Чл. 10. Кметът на общината или определено от него длъжностно лице: 
1. организира приемането и жилищното настаняване на чужденеца и членовете на неговото семейство; 
2. предоставя материална или финансова помощ за посрещане на основни битови нужди на чужденеца и членовете на неговото семейство съобразно индивидуалния интеграционен план; 
3. оказва съдействие на чужденеца и членовете на неговото семейство за:    а) вписване в регистъра на населението;   б) подаване на заявление за издаване на български лични документи;   в) избор на личен лекар;  г) регистрация в Дирекция „Бюро по труда";  д) насочване към Дирекция „Социално подпомагане" при необходимост;  е) достъп до други административни услуги;  4. осигурява и контролира задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст;  5. заплаща здравни осигуровки за всяко лице, за което е сключено споразумение за интеграция, за периода до започване на работа, но не по-късно от срока на споразумението; 6. организира обучение по български език съобразно споразумението за интеграция и индивидуалния интеграционен план на чужденеца;  7. предоставя месечна помощ за деца, записани в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка, в размер, определен за българските деца в Закона за държавния бюджет за съответната година;  8. контролира изпълнението на споразумението за интеграция;  9. отчита изпълнението на дейностите, заложени в споразумението за интеграция и индивидуализирани в подписаното споразумение за интеграция и в изготвения индивидуален интеграционен план. 
Чл. 11. (1) При изпълнение на споразумението за интеграция чужденецът се задължава:  1. да изпълнява задълженията си, предвидени за постигане на целите, заложени в индивидуалния   теграционен план;   2. да уведоми общината за настъпване на обстоятелства, които налагат промяна на индивидуалния интеграционен план;  3. да осигури посещаването на детска градина, съответно на училище, от непълнолетните членове на неговото семейство;   4. да ползва осигуреното му жилище с грижата на добър стопанин;  5. да приеме предложената му подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на възрастни, както и в програми и проекти с интеграционна насоченост.                                                                                                                                                                          (2) Чужденецът има право да направи възражения пред общината за частично или пълно неизпълнение на дейност от споразумението за интеграция, за което общината уведомява Националното сдружение на общините в Република България.
Чл. 12. Органите на изпълнителната власт и кметът на общината осигуряват изпълнението на споразумението за интеграция съобразно законово определените им правомощия.
Чл. 13. (1) Международните и неправителствените организации могат да подпомагат органите на местната власт и чужденците с предоставено убежище или международна закрила при прилагането на споразумението за интеграция съгласно съответните им мандати и възможности. 
(2) Международните и неправителствените организации могат да влизат в партньорство с органите на местната власт за прилагането на споразумението за интеграция.
Чл. 14. (1) Национално представителните организации на работодателите и Националната занаятчийска камара могат да подпомагат органите на местната власт и чужденците с предоставено убежище или международна закрила при прилагането на споразумението за интеграция.
(2) Национално представителните организации на работодателите и Националната занаятчийска камара могат да влизат в партньорство с органите на местната власт за прилагането на споразумението за интеграция.
                                           Глава четвърта   Прекратяване                                                                                Чл. 15. (1) Споразумението за интеграция се прекратява:   1. при смърт на чужденеца;  2. по взаимно съгласие между общината и чужденеца;  3. когато чужденецът е осъден с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;  4. при отнемане или прекратяване на  предоставената международна закрила с влязло в сила решение;   5. при настъпване на обстоятелства, които водят до невъзможност за изпълнението на заложените в споразумението дейности;   6. при неизпълнение на дейности от споразумението по вина на чужденеца или общината.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 споразумението продължава да се изпълнява по отношение останалите членове на семейството на чужденеца по чл. 7, ал. 2.
Чл. 16. Споразумението за интеграция може да бъде прекратено едностранно от кмета на общината, когато чужденецът:    1. системно нарушава обществения ред;   2. не изпълнява задълженията по споразумението и мерките, заложени в индивидуалния интеграционен план;  3. откаже да приеме предложената му подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на възрастни.
Чл. 17. При промяна на адресната си регистрация по настоящ адрес чужденецът има право еднократно по своя инициатива да сключи ново споразумение с друга община за срок, не по-голям от оставащото време за изпълнение на първото споразумение.
                      Глава пета  Финансиране на политиката по интеграция                                                                                                                                                                              Чл. 18. (1) Източниците на финансиране на мерки и дейности за интеграция са:
1. Европейски фондове, като Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, оперативни програми по Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионният фонд, Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и др.;
2. международни и чуждестранни финансови инструменти като Норвежкия финансов механизъм и др.;   3. международни институции и организации;  4. национално финансиране.
(2) Мерките и дейностите за интеграция на чужденци, получили международна закрила след преместване или презаселване, се финансират по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Средствата се предоставят целево от Отговорния орган по фонда - дирекция „Международни проекти“ на Министерството на вътрешните работи, на базата на сключено споразумение с Нац. /ото сдружение на общините в Република България
.
                                              Допълнителна разпоредба                                                                                                              § 1) Чужденец с предоставено убежище или статут на бежанец има правата и задълженията на български гражданин с изключение на:   1. правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии;   2. да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;  3. да бъде военнослужещ;  4. други ограничения, изрично предвидени със закон.  (2) Чужденец с предоставен хуманитарен статут има правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България.                                                                                                                          Преходни и заключителни разпоредби 
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 37а, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците.  
§ 3. Чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България след 1 януари 2014 г., могат да поискат сключване на споразумение за интеграция по реда на тази наредба, но не по-късно от три години след получаване на решението, с което се предоставя убежище или международна закрила.                           

 

 ОТ  БЛОКА:  "
ГЕРБ С ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ: НАПРАВИ НИ СВЕТОВЕН ШАМПИОН ПО ИЗМИРАНЕ
По времето на управлението на БАЦЕ и ГЕРБ в България за периода 2009-2018 г. са умрели общо 1 185 080 (един милион сто осемдесет и пет хиляди и осемдесет българи, по данни на НСИ!
И България стана световен шампион по най-голяма смъртност на населението (15,5 промила).
Такова изтребване на населението не е имало и по време на турското робство, при султан Махмуд II.
“Последните години от България трайно емигрират около 50 000 – 70 000 души. Основно това са млади и образовани хора, които след това раждат деца навън”, – заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред Нова телевизия.  "
Гласувай:
15
01. zaw12929 - Ако си бежанец, нелегално без до...
24.02.2019 08:13
Ако си бежанец, нелегално без документ- ти си супер гражданина на България и този документ на Правителството го обсипва с пари и награждава с почести
цитирай
2. zaw12929 - Засега, но ще дойде време за промени
24.02.2019 08:15
) Чужденец с предоставено убежище или статут на бежанец има правата и задълженията на български гражданин с изключение на: 1. правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии; 2. да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство; 3. да бъде военнослужещ; 4. други ограничения, изрично предвидени със закон. (2) Чужденец с предоставен хуманитарен статут има правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България.
цитирай
3. zaw12929 - Село със 17 души във Врачанско иска ...
24.02.2019 08:30
Село със 17 души във Врачанско иска референдум за разкриването на кариера, информира БНТ.

Жителите на селцето Мало Пещене в община Враца желаят да се проведе допитване за разкриването на кариера за добив на индустриални материали до селото. С постоянен адрес тук са регистрирани едва 17 души, които са категорични, че кариерата ще унищожи природата.

Другата седмица Общинският съвет във Враца ще реши дали и кога ще се проведе референдумът.
цитирай
4. oia - Пропуснали са само едно в наредб...
24.02.2019 08:34
Пропуснали са само едно в наредбата. Наред с всички привилегии, които им подсигуряват да им зачислят, като неотменна част и по една секира и един дръвник. Защо милите да ходят да ги търсят, когато решат, че някой българин им е нарушил правата. Като, че ли безумията нямат край. Това е начин да си отглеждаме главорезите--и го има като доктрина --да се разселват низшите,
за да се подмени гена на повечето народи. Обществена тайна. Религиите също
участват в цирка.
цитирай
5. zaw12929 - ГЕРБ С ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ: НАПРАВИ НИ ...
24.02.2019 08:47
ГЕРБ С ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ: НАПРАВИ НИ СВЕТОВЕН ШАМПИОН ПО ИЗМИРАНЕ
По времето на управлението на БАЦЕ и ГЕРБ в България за периода 2009-2018 г. са умрели общо 1 185 080 (един милион сто осемдесет и пет хиляди и осемдесет българи, по данни на НСИ!
И България стана световен шампион по най-голяма смъртност на населението (15,5 промила).
Такова изтребване на населението не е имало и по време на турското робство, при султан Махмуд II.
“Последните години от България трайно емигрират около 50 000 – 70 000 души. Основно това са млади и образовани хора, които след това раждат деца навън”, – заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред Нова телевизия.

Прочети при божинката
цитирай
6. radostinalassa - Глобалистите и сами не си вярват, че това безумие...
24.02.2019 08:55
със заселването на мигранти може да стане. Но пробват по всевъзможни начини. Както правят отново с анкетата на учениците, накрая на която ги питат от какъв пол са.
Такъв е и пакта на ООН за мигрантите. Като не им харесва климата, да си го променят сами.
цитирай
7. kvg55 - zaw12929,
24.02.2019 09:37
За чужденците има защита, но за българските граждани няма - нито на територията, нито в чужбина.
цитирай
8. bven - Ние също сме бежанци в своята страна
24.02.2019 11:35
и не желаем нищо да променим. Това, което ни е завещано с кръв и вяра, се унищожава планомерно от безогледни българомразци.
цитирай
9. zaw12929 - За да го прочетете:
24.02.2019 11:59
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РУСИЯ ВЛАДИМИР ПУТИН ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РУСИЯ НА БРИКС
Print ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РУСИЯ ВЛАДИМИР ПУТИН ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РУСИЯ НА БРИКС
български български русский русский

Скъпи приятели!
Русия поема щафетата на председателството на БРИКС – обединение на пет големи и влиятелни държави, в които живее почти половина на човечеството и се произвежда около 30% от световния БВП. За доста кратко време този формат за взаимодействие доказа своята актуалност и ефективност. Бразилия, Русия, Индия, Китай и ЮАР все по-тясно координират подходите по ключовите въпроси от международния дневен ред, като вземат активно участие във формирането на многополюсно устройство на света, в изработването на съвременен модел на глобалната финансова и търговска система.
Предстоящата на 8-9 юли среща на върха на петте държави в Уфа ще се състои на фона на две много значими юбилейни дати: 70-годишнината на Победата във Великата Отечествена война и 70-годишнината от приключването на Втората световна война. С оглед на трагичните уроци на миналото държавите на БРИКС последователно подкрепят мирно урегулиране на международните конфликти, осъждат всякакви опити за силов натиск и намеса във вътрешните работи на суверенните държави. Тъкмо към максимално ефективно използване на възможностите на петте държави за укрепване на сигурността и стабилността в света ще бъде ориентирано руското председателство.
Заедно с това Русия предвижда да отдели приоритетно внимание и на финансово-стратегическо взаимодействие в рамките на БРИКС. По-специално, имаме намерение да подкрепим приемане на Стратегията за икономическо партньорство на страните от обединението, ще спомагаме за стартиране на дейността на новата Банка за развитие и Пула за условни валутни резерви. Разбира се, ще направим стъпки за разширяване на сътрудничеството в областта на енергетиката, минното дело, информационните и комуникационните технологии.
Също така ще развиваме хуманитарните контакти – в сферите на образованието, културата, науката и здравеопазването. По време на руското председателство ще се състоят Младежка среща на върха на БРИКС и Глобална университетска среща на върха, ще бъде създаден мрежов Университет на БРИКС. Ще разгледаме възможностите за установяване на междупарламентарния диалог – в рамките на него законодателите биха могли да вземат непосредствено участие в решаването на задачите, които стоят пред обединението.
Създава се съвместен уебсайт на страните-членки на БРИКС – Виртуален секретариат, който ще информира световната общност за дейността на петте държави.
Като цяло руското председателство цели партньорството във формата на БРИКС да мине на ново, по-високо равнище. Сигурен съм, че това отговаря на интересите на народите не само от страните на обединението, но и от целия свят.

Владимир Путин
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: zaw12929
Категория: Политика
Прочетен: 11809911
Постинги: 5377
Коментари: 12222
Гласове: 61731
Архив
Календар
«  Май, 2021  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31